ความรู้เกี่ยวกับ Social Network

ความรู้เกี่ยวกับ Social  Network

Social Network เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นและมีแนวโน้มว่า จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ในการทำธุรกิจต่างๆ