Archive

Tag Archives of : ผู้บริโภค

ความสำคัญของการตลาดออนไลน์

ความสำคัญของการตลาดออนไลน์

การทำการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขาย  ดึงดูดผู้บริโภคให้มารู้จักสินค้าโดยการการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้รวดเร็วที่สุด

มาดูข้อดีของเว็บไซต์

มาดูข้อดีของเว็บไซต์

เว็บไซต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น  ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจเพราะสามารถทำได้หลายอย่างตรงเป้าหมาย และทำให้รวดเร็ว