marketing-network

ความสำคัญของการตลาดออนไลน์

การทำการตลาด เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการกระตุ้นยอดขาย ดึงดูดผู้บริโภคให้มารู้จักสินค้าบริการ โดยการการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆมากมาย