หน้าสัญญาเช่าซื้อ-ใบยืม

หน้าโปรแกรมสัญญาเช่าซื้อ-ใบยืม สำหรับเช่าซื้อสินทรัพย์ เช่น โน๊ตบุ๊ต และในรายการโน๊ตบุ๊ตแต่ละตัว สามารถมีรายละเอียดต่างๆในการจัดเก็บ