Thursday, 21 November 2019
 

เว็บสมัครงาน


เว็บสมัครงาน ภาษาที่เขียน PHP ,bootstrap
หน้าเว็บสมัครงาน หน้าที่ของเว็บคือกรอกประวัติส่วนตัวและครอบครัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถ การอบรม

หลังบ้าน หน้าที่เช็คประวัติของผู้สมัครงาน และรายละเอียดของผู้สมัครงานเว็บหลังบ้าน